Aktuality

Poslední dny v 6. A

Exkurze LIKO Svitavy a. s., procházka k pramenu řeky Svitavy

Ve středu 26. června 2024 jsme navštívili třídící linku na plasty společnosti LIKO Svitavy a. s.. Tříděný sběr odpadu má v moderní společnosti své důležité místo. Je odrazem ohleduplného vztahu člověka ke svému životnímu prostředí. Cílem separace komunálního odpadu je zejména snížení celkového množství odpadu ukládaného na skládkách a současně úspora primárních přírodních zdrojů, protože vytříděný odpad nachází uplatnění jako druhotná surovina a vrací se zpět do výroby. Na třídičce LIKO a. s. jsme se seznámili s cestou plastů, které skončí ve žlutých kontejnerech. Na třídičku jsou sváženy plasty že Svitav a okolí. Zde pak probíhá manuální dotřídění odpadu. Pracovníci třídící linky ručně odebírají z běžícího pásu jednotlivé složky odpadu. Bohužel kvalita tříděného sběru prý v poslední době klesá a výjimkou nejsou případy, kdy se na třídící linku dostanou uhynulá zvířata, kuchyňské odpadky nebo nebezpečný odpad. Přítomnost příměsí pracovníky třídičky nejen zpomaluje, ale hlavně ohrožuje na zdraví a zhoršuje jejich pracovní prostředí. 
Tříděný sběr je důležitou součástí odpadového hospodářství. Každý z nás má tímto způsobem možnost alespoň trochu přispět k ochraně přírody. Třiďme odpad! Systému separace odpadů ale nesmíme zneužívat. Nádoby na tříděný sběr slouží pouze k tomuto účel. 


Po exkurzi jsme vyrazili do přírody. Občerstvili jsme se u rybníku Rosnička, a pak jsme se vydali po naučné stezce k pramenům řeky Svitavy. Po cestě jsme si povídali a hráli hry. 


Exkurzi i procházku jsme si všichni moc užili, posuďte sami :)

 

gallery

 


27.06.2024 | Mgr. Dominika Dobrovolná