Aktuality

Proč si vybrat naši školu?

Informace pro rodiče předškoláčků....

Základním cílem školy je poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání, rozvinout z nich harmonické osobnosti a probudit v nich ducha spolupráce a vštípit jim základní morální postoje.

Náš školní kolektiv je nadšený pro práci s dětmi. Prosazujeme originální a vlídný přístup, poctivost a důslednost. Jsme otevřeni novinkám. Usilujeme o přátelské vztahy. Těší nás spolupráce s rodiči žáků a představiteli našeho města. Všechno, co umíme, rádi prezentujeme veřejnosti. V hodnocení postupně prosazujeme formativní přístup.

K našim silným stránkám patří aktivní, spolupracující a zkušený pedagogický sbor, používání atraktivních metod práce, využívání moderních technologií, tradiční organizované aktivity pro žáky a dobrá pověst školy u veřejnosti.

V současné době dochází k revizi RVP a celostátním změnám ve výuce mnoha předmětů a zavádění nové informatiky. U nás informatiku v širším pojetí vyučujeme již mnoho let a ohlasy jsou skvělé. Úspěšní absolventi naší školy jsou důvodem k hrdosti a radosti. Většina bývalých žáků na naši školu vzpomíná s láskou a rádi se za námi vrací. Výrazně jsme předběhli dobu a již před lety zavedli do školy principy, které ostatní školy budou nyní teprve dohánět. Rozšířená výuka informatiky u nás začíná už na prvním stupni a neznamená jen větší zapojení technologií do výuky. Informatické myšlení znamená i větší důraz na objevování a chápání světa v širším kontextu. Máme jedinečný studijní program, ale také zkušenosti s technologickým vybavením a v neposlední řadě máme pedagogy schopné a připravené nově pojatou informatiku učit.

Existuje spousta důvodů, proč svěřit své dítě právě nám, jen posuďte:

Pohodová škola
Snažíme se vytvářet příjemné školní prostředí, vyžadujeme vzájemnou slušnost, chováme se k sobě s úctou, dospělí a děti jsou si partnery. Dodržujeme nastavená pravidla.

Nabízíme jistotu
U nás jsou děti v bezpečí, rodiče mají vždy a včas dostatek informací. Rozvrh je stálý a neměnný. Je na nás spolehnutí.

Učíme po malých skupinách
Díky dobře nastavenému učebnímu plánu si můžeme dovolit dělit větší třídy na menší studijní skupiny. A to nejen na cizí jazyky, ale také na výuku českého jazyka a matematiky.

Rodič je náš partner
Jsme přívětivá škola. Zakládáme si na otevřené komunikaci s rodiči. Jsme rádi, když se účastníte spolu se svými dětmi mimoškolních akcí, děkujeme vám za pomoc škole.

Máme školní vzdělávací program
Máme ŠVP pojmenovaný Na míru a vyučuje se podle něj ve všech ročnících. Akcent klademe na rozšířenou výuku informatiky a souvisejících oborů, které dají dětem konkurenční výhodu na trhu práce.
Jsme jediná škola, která vyučuje předmět Tvořivé a efektivní myšlení (TEM). Žáci se zde učí základům algoritmů, programování, počítačové grafiky, 3D modelování a počítačové animace. Systematicky se věnujeme robotice.

Jsme v pěkném prostředí
Škola se nachází v centru města, nedaleko autobusového nádraží. Historická, novorenesanční budova, skrývá moderně fungující školu. Dbáme o pěkné prostředí a snažíme se k péči o školu vést také naše žáky. Přijďte se podívat.

Vychováváme dětskou osobnost
Zajímá nás, jaký člověk vyroste z našeho žáka, nejen co všechno bude umět a znát.

Nabízíme školní družinu
Děti mají možnost trávit čas ve čtyřech odděleních družiny před vyučováním už od 6:00 hod. Po vyučování potom do 16:30. Družina má bohatý program, denně chodí na vycházky mimo školní budovu, věnují se sportu, zábavě i oddychovému vzdělávání.

Sportujeme
Lyžujeme, bruslíme, plaveme, hrajeme míčové hry, pravidelně vyjíždíme do přírody, soutěžíme. Pro výuku tělocviku využíváme městskou halu Šapito.

Učíme jazyky
Provádíme výuku několika cizích jazyků na vysoké úrovni. V současnosti nabízíme angličtinu od 2. třídy. Později od 7. třídy si žáci mohou vybrat druhý cizí jazyk mezi němčinou a ruštinou.

Máme preventivní program
Snažíme se pomáhat v krizových situacích, problémy řešíme spravedlivě a neodkladně. Nabízíme semináře pro učitele i žáky, spolupracujeme s SVP Alfa Svitavy, organizujeme mimoškolní činnost našich žáků, nabízíme velký výběr zájmových kroužků.

Provozujeme školní televizi
Ve škole funguje dětská redakce školního televizního vysílání. Žáci sami natáčí a zpracovávají reportáže z našeho školního života. Tvoří také dokumentární filmy, se kterými se účastní dětských filmových soutěží.

Věnujeme se nadaným dětem
Metodicky pracujeme s talenty, vyhledáváme je a nacházíme. Na pravidelnou činnost s nadanými žáky jsme obdrželi dotaci Pardubického kraje.

Integrujeme
Věnujeme se všem dětem bez rozdílu. Přispíváme k rozvoji nadaných žáků a současně pomáháme těm méně úspěšným. Napravujeme poruchy učení. Učíme podle individuálních vzdělávacích plánů. Žáci mají možnost navštěvovat hodiny se speciálním pedagogem. Ve třídách pracuje deset asistentů pedagoga.

Učíme práci s informacemi
Vedeme děti ke kritickému myšlení. Učíme, kde informace vyhledávat a jak je použít. K dispozici máme interaktivní tabule, promítací techniku ve všech učebnách a 2 plně vybavené počítačové učebny. 

Máme aktivní školní parlament
Zvolení zástupci tříd se pravidelně schází, vyhodnocují podněty žáků z jednotlivých tříd a domlouvají se na tom, co se jim ve škole líbí a kam by se měla dále posunout. Daří se nám tak prosazovat mínění žáků odspoda nahoru směrem k vedení školy. Jsme držitelé prestižního certifikátu Škola pro demokracii.

Komunikujeme s veřejností
Pořádáme akce pro veřejnost a rodiče. Pečlivě dbáme na vstřícnou komunikaci. Pořádáme charitativní akce a pravidelně se snažíme přispívat na charitu. 

Šetříme životní prostředí
Ve škole třídíme odpad, pořádáme sběrové akce a EKOdny. Současně nezatěžujeme přírodu zbytečnou administrací. Třídní knihy i žákovské knížky vedeme v elektronické podobě.

Učíme se činnostně
Učitelé se snaží o tvořivé a činnostní učení s využíváním názorných pomůcek. Bereme ohled na míru žákovských schopností. Pořádáme různě zaměřené projektové dny.

Máme rukodělné dílny
Ve školních dílnách se děti mimo jiné věnují řezbářství a betlémářství, mají k dispozici soustruhy, brusky a kvalitní dláta. Dále máme novou dílnu šití a také kuchyňku, kde spousta dětí nadšeně vaří.

Odebíráme mléko i ovoce
Naše škola je zapojena do celostátních projektů Mléko do škol a také Ovoce do škol. Žáci všech tříd dostávají pravidelně zdarma kvalitní potravinářské produkty.

Dáváme dětem prostor pro volný čas
Kromě kvalitní a hojně využívané školní družiny nabízíme také široký výběr mimoškolních aktivit. Každý školní rok probíhá u nás ve škole kolem dvaceti kroužků, které jsou pro děti zdarma. Například robotika, pěvecký sbor, lezectví, zdravověda nebo programování.


04.04.2024 | Mgr. Jakub Velecký