Whistleblowing

Whistleblowing

Ochrana oznamovatelů

Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73 má vnitřním předpisem upraveny postupy při aplikaci zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a vytvořen vnitřní oznamovací systém.  Ochranu oznamovatelů pro Základní školu Svitavy, náměstí Míru 73 (dále i „povinný subjekt“) zajišťuje na základě uzavřené smlouvy město Svitavy.

Oznámení lze příslušné osobě/zástupci příslušné osoby podat

a)    ústně u pověřenkyně pro ochranu osobních údajů, v době její nepřítomnosti u interní auditorky. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení,

b)    písemně na adresu Městského úřadu Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, s označením obálky „NEOTVÍRAT - pouze do rukou příslušné osoby“, případně vhozením obálky do uzamykatelné schránky s označením „Whistleblowing“ v zádveří budovy „A“  Městského úřadu Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, 

c)    telefonicky na telefonním čísle 461 550 307, telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván,

d)    elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@svitavy.cz,

e)    prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ 

O přijetí oznámení bude oznamovatel ve lhůtě do 7 dnů vyrozuměn, ledaže by výslovně požádal, že vyrozuměn být nechce nebo pokud by tím vyšla najevo jeho totožnost. O výsledku prošetření oznámení a o plánovaných či přijatých opatřeních bude oznamovatel informován do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. Dojde-li příslušná osoba k závěru, že se nejedná o oznámení ve smyslu zákona, bezodkladně o tom vyrozumí oznamovatele.

Anonymní oznámení budou vyřizována mimo režim zákona stejně jako oznámení osob, které pro Základní školu Svitavy, náměstí Míru 73 nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost.


Mgr. Jakub Velecký