Školská rada

Školská rada

Školská rada

Rada města  Svitavy svým usnesením ze dne 3.10. 2005 zřídila s účinností od 1. 11. 2005 školskou radu.

Základní informace o školské radě:

·       Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

·       Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

·       Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

·       Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

·       Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

·       Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

·       Projednává inspekční zprávy České školní inspekce

·       Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Školská rada naší školy mát šest členů - dva zástupce zřizovatele, dva zástupce z řad pedagogických pracovníků školy a dva zástupce z řad  zákonných zástupců nezletilých žáků. Členové rady jsou voleni na tři roky.

Seznam jmen členů dosavadní školské rady při Základní škole Svitavy, náměstí Míru 73, vzešlých z voleb 24. 6. 2021:
Zákonní zástupci nezletilých žáků:  Petra Běťáková, Miluše Pavlišová 
Zástupci pedagogických pracovníků školy: Jitka Svojanovská, Pavlína Daňková
Zástupci zřizovatele: Roman Poláček, Kateřina Junková


Tomáš Miškovský (FMM)