Školská rada

Školská rada

Školská rada

Rada města  Svitavy svým usnesením ze dne 3.10. 2005 zřídila s účinností od 1. 11. 2005 školskou radu.

Základní informace o školské radě:

·       Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

·       Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

·       Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

·       Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

·       Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

·       Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

·       Projednává inspekční zprávy České školní inspekce

·       Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Školská rada naší školy mát šest členů - dva zástupce zřizovatele, dva zástupce z řad pedagogických pracovníků školy a dva zástupce z řad  zákonných zástupců nezletilých žáků. Členové rady jsou voleni na tři roky.

 Seznam jmen členů dosavadní školské rady při Základní škole Svitavy, náměstí Míru 73, 568 02 Svitavy ke dni 1. 11. 2017:
Zákonní zástupci nezletilých žáků:  Petra Běťáková, Miluše Pavlišová 
Zástupci pedagogických pracovníků školy: Jitka Svojanovská, Zuzana Kořístková
Zástupci zřizovatele: Roman Poláček, Dagmar Stojaspalová


Tomáš Miškovský (FMM)