Školní družina

Školní družina

Provoz školní družiny

Ráno: 6.00 – 7.30 hod.
Odpoledne: 11.25 – 16.30 hod.
Počet dětí: maximální počet 120 dětí
Vedoucí vychovatelka: Kateřina Pikovská

Celkem 4 oddělení

ŠD I – vychovatelka: Kateřina Pikovská 
ŠD II – vychovatelka: Hana Šálýová
ŠD III – vychovatelka: Ludmila Lorencová 
ŠD IV – vychovatelka: Hana Burianová

gallery

Zaměření činnosti:

Plánování činností jednotlivých oddělení je samostatné, ale některé aktivity organizují všechna oddělení společně. Příležitostné akce ŠD trvají různě dlouhou dobu a rodiče budou o těchto akcích písemně informováni nebo budou informace vyvěšeny na skleněných dveřích ve vestibulu školy.

Pravidelné činnosti:

 • Zájmové činnosti esteticko výchovné, pracovně technické, literární, tělovýchovné, hudební.
 • Příprava na vyučování formou didaktických her.
 • Rekreační činnosti (vycházky, pohybové hry v místnosti, hry na hřištích apod.)

Příležitostné činnosti:

 • Návštěva muzea, knihovny, besídky, sportovní soutěže, spinkání ve škole, celoodpolední akce ŠD, oslava Dne dětí apod.

Spontánní činnosti:

 • Hry na hřištích, v přírodě či v místnosti dle vlastního výběru dětí (děti si volí z několika nabízených možností a dbají pokynů vychovatele)

Příprava na celoroční akce:

 • Mikulášská besídka
 • Akademie (nácvik programu)
 • Den dětí, sportovní  odpoledne s 9.třídou

Ostatní:  program preventivní výchovy v 1.třídě,sběr léčivých bylin, úpravy nástěnek ŠD na mezipatře a  u šaten, výstavky prací dětí ŠD

Trvale:

 • dbát na kázeň dětí, jejich bezpečnost, učit je trpělivosti, ohleduplným vztahům k vrstevníkům a starší generaci,správné stolování ve školní jídelně
 • zaměřit se na aktivní odpočinek a rekreaci dětí, zpestřit ranní a konečnou hodinu cvičením a vybíjenou malé tělocvičně
 • spolupracovat s třídními učiteli dětí ŠD a informovat se vzájemně o chování dětí a výsledcích práce v mimoškolní činnosti, dle potřeby navštěvovat třídní schůzky
 • spolupracovat s rodiči při společných akcích ( výlety, vycházky)
 • využívat sportovní areál za školou, učebnu výpočetní techniky, využití interaktivní tabule
 • využívat učebnu hudební výchovy, zpestřovat činnost použitím rytmických nástrojů
 • trvale zlepšovat vybavení školní družiny novými pomůckami zapojovat se do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

 gallery

Podzim

 • seznamování s prostředím školy a školní družiny
 • seznamovací hry, poznávání kolektivu
 • drakiáda
 • vycházky do přírody se sledováním změn v přírodě, sběr přírodnin a jejich zpracování
 • výstava prací žáků s podzimní tématikou
 • písně, říkadla, a básně na téma podzim
 • den otevřených dveří
 • spinkání ve škole
 • plavání s družinkou  

Zima

 • výtvarné práce s tématikou adventu, Vánoc a zimy
 • básně, říkadla a písně na téma zima a Vánoce
 • vánoční dílny
 • výstava dětských prací s vánoční a zimní tématikou
 • seznamování s lidovými vánočními zvyky a tradicemi
 • Mikulášská nadílka
 • vycházky do zimní přírody
 • hry na sněhu, stavby ze sněhu, bobování
 • bruslení
 • seznamování s masopustními zvyky a tradicemi
 • předvánoční filmové představení (kino Vesmír)
 • zařazení programu pro děti ŠD (muzeum Svitavy, knihovna)

Jaro

 • vycházky do přírody se sledováním změn v přírodě
 • výtvarné práce na téma jaro, Velikonoce
 • velikonoční dílny
 • výstava prací žáků s jarní tématikou
 • rej čarodějnic
 • šipkovaná – spolupráce všech oddělení
 • diskgolf
 • turistická vycházka k prameni řeky Svitavy, do Vodárenského lesa
 • celoodpolední výlet s opékáním buřtů
 • den dětí – sportovní odpoledne s 9. třídou
 • spaní ve škole s družinkou
 • plavání
 • návštěva kina s filmovým představením
 • celoodpolední výlet : Zelené Vendolí

Tomáš Miškovský (FMM)