Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště


Mgr. Jakub Velecký

Nabídka odborné pomoci

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevencce, přípradně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005)

Školní poradenské pracoviště nabízí komplexní výchovnou a vzdělávací pomoc.

Kontakty na ŠPP při ZŠ Svitavy, nám. Míru 73:

telefon : 734 682 814, 461 533 627
Vedoucí: Mgr. Vladimíra Kotasová, tel:730 578 293

Členové:
Mgr. Vladimíra Kotasová - e-mail - vedoucí, odpovídá za činnost ŠPP a výchovné poradenství
Mgr. Květa Daševičová - e-mail - metodik prevence sociálně patologických jevů, zajišťuje preventivní programy, odpovídá za řešení otázek v oblasti výchovných problémů žáků apod.
Mgr. Lenka Šauerová -  e-mail - speciální pedagog, řeší vzdělávací potíže, zajišťuje předmět speciální pedagogické péče
Mgr. Hana Burianová - e-mail - koordinátor inkluze a práce asistentů

Hlavní náplň práce a pomoci ŠPP:
1. výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
2. péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
3. problémy se školní docházkou - neomluvená a vysoká omluvená absence
4. kariérní poradenství - profesní orientace žáků
5. prevence a řešení problémového chování a sociálně patologických jevů

Výchovná poradkyně Mgr. Vladimíra Kotasová
konzultace pro rodiče :
středa - 9:50 - 10:35
středa - 12:30 - 13:15
čtvrtek - 12:30 - 13:15

Náplň práce:        
- Koordinuje psychologické poradenství ve škole pomoc učitelům, žákům a rodičům při řešení problémů v oblasti výchovy a vzdělávání
Samostatně zajišťuje oblasti:

- diagnostika výchovných a výukových problémů žáků a konzultace pro rodiče, učitele i žáky
- na zakázku rodičů, učitelů a výchovného poradce provádí diagnostiku problémů žáků
- navrhuje pořízení vhodných pomůcek pro výkon práce školního psychologa
- je k dispozici žákům při řešení osobních problémů
- pomáhá při zpracování krize žákům, rodičům i učitelům
- krizová intervence, pomáhá při řešení problémů v oblasti výchovy a vzdělávání
- spolupracuje při zápisu žáků do 1. tříd: při zápisu je k dispozici učitelům i rodičům, konzultuje s rodiči odklady školní docházky
- organizuje a realizuje schůzku s rodiči budoucích prvňáčků

Preventivní činnosti:
- depistáž v prvních třídách– vyhledávání dětí s rozvíjejícími se poruchami učení
- ve spolupráci se speciálním pedagogem a vyučujícími pracuje na rozvoji percepčních dovedností u dětí prvních tříd s rozvíjejícími se poruchami učení
- zjišťuje sociální klima ve třídách na 1. stupni
- spolupracuje se školním metodikem prevence při zjišťování klimatu ve třídách 2. stupně
- na zakázku učitelů, rodičů či ostatních pracovníků školního poradenského pracoviště pracuje dlouhodobě se třídními kolektivy
- pomáhá ke zkvalitnění vztahů mezi žáky a třídním učitelem
- pomáhá ze zkvalitnění spolupráce mezi učiteli  

Další oblasti činnosti:
- spolupracuje s výchovným poradcem v oblasti kariérního poradenství, žákům i rodičům nabízí a realizuje testy profesní orientace
- spolupracuje na sestavování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky, zejména pro žáky s poruchami chování
- nabízí žákům pomoc v oblasti technik a stylů učení
- spolupracuje se školním poradenským pracovištěm při zajišťování poradenských služeb mimo školu
- pomáhá rodičům a žákům při vhodném výběru povolání a k němu vhodné střední školy
- poskytuje informace a prognózy na trhu práce
- zapůjčuje publikace vhodné k výběru střední školy
- zajišťuje testy umožňující zjistit povolání, ke kterému má žák předpoklady
- radí, jak postupovat při návštěvě střední školy v den otevřených dveří
- poskytuje poradenské služby pro žáky, rodiče

Speciální pedagog Mgr. Lenka Šauerová 

pracovna: kabinet výchovného poradce (zvonek u vchodu ze dvora)

telefon : 734 682 814, 461 533 627

Konzultace pro rodiče a žáky:

Pondělí: 7:30 - 8:30

Úterý: 14:30 - 16:30 (zadní vchod od hřiště)

ostatní dny předem po telefonické domluvě

Náplň práce:
- koordinuje poradenské služby ve škole
- vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně-pedagogické péče připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí ve spolupráci s dalšími odborníky dlouhodobě sleduje a
- pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti
- pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- realizuje speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
- navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky
- poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky
- pomáhá při jejich aplikaci metodicky vede (v případě zřízení) asistenty pedagoga koordinuje spolupráci se speciálně pedagogickým centrem (SPC), pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a dalšími specializovanými pracovišti
- poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům
- zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály dodržuje etický kodex poradenského pracovníka poskytuje podporu žákům s narušenou komunikační schopností  

 Metodik prevence Mgr. Květa Daševičová
konzultace pro rodiče :
Středa: 9:50 - 10:35


Mgr. Jakub Velecký