Školní poradenské pracoviště

ZŠ Svitavy, náměstí Míru

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské služby dle vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. ŠPP nabízí a poskytuje poradenské služby žákům, pedagogům a zákonným zástupcům v oblasti výchovné, vzdělávací a kariérní a v oblasti prevence rizikového chování a koordinuje výše zmiňované činnosti ve škole.


Mgr. Jitka Svojanovská

Členové a kontakty

Mgr. Jitka Svojanovská

 • e-mail - výchovný poradce, vedoucí ŠPP
 • konzultační hodiny: úterý 10:40 - 11:25, čtvrtek 10:40 - 11:25 a pátek 9:45 - 10: 30 (dále dle domluvy)

Mgr. Květa Daševičová 

 • e-mail - školní metodik prevence
 • konzultační hodiny: pátek: 8:45 - 9:30 (dále dle domluvy)

Mgr. Lenka Šauerová

 • e-mail - školní speciální pedagog, tel: 730 578 293
 • úterý: 14:30 - 16:00 (zadní vchod od hřiště), pátek: 7:30 - 9:30 (dále dle domluvy)


Mgr. Jitka Svojanovská

Činnost ŠPP

Hlavním cílem naší práce je poskytovat kvalitní poradenské služby v následujících oblastech:

 • péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a sledování a vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření;
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných;
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí;
 • kariérové poradenství;
 • vytváření preventivních programů a sledování jejich účinnosti;
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů;
 • pravidelné sledování a řešení problémů spojených se školní docházkou;
 • spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními;
 • metodická podpora učitelům.

Mgr. Jitka Svojanovská