Aktuality

Provoz školy v lednu

Organizace výuky od 11. do 22. 1. 2021

I. Prezenční výuka ve škole: 1. A, 1. B a 2. tř.
II. Distanční výuka doma: 3. – 9. ročník
III. Školní družina funguje pro 1. a 2. ročník
IV. Školní jídelna funguje ve zvláštním režimu

Organizace prezenční výuky:

třída ranní příchod odchod na oběd vyzvednutí u ŠJ
1. A 7:30 11:45 12:15
1. B 7:40 12:00 12:30
2. tř. 7:50 12:35 13:10

Provoz základních škol podle MŠMT:

● Je povolena osobní přítomnost:
• dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,
• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),
• žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, a
• žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.

● Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

● Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

● Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

● Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

● Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

● Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.

● Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

● Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky.

● Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.


28.12.2020 | Mgr. Jakub Velecký