Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

Informace o přijímacích zkouškách a materiály ke stažení.

Veškeré aktuální informace sledujte na stránkách Pardubického kraje (přejít teď).
POZOR: Informace o dnech otevřených dvěří na středních školách a učilištích Pardubického kraje zde.

Aktuální informace o přijímacím řízení v roce 2019 - 2020:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.

Aktuální vyhláška ZDE.

Další informace poskytne výchovný poradce.

Zpráva o výsledcích pokusného ověřování jednotných testů na základních školách (otevřít).

 

 


Mgr. Jakub Velecký

Informace k přijímacímu řízení 2020/2021

Ïnformace k přijímacímu řízení 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Č. j.: MSMT-34536/2020-2 

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 

Říjen 2020

Co byste měli vědět o přijímacím řízení konaném ve školním roce 2020/2021 

Informace pro ředitele škol, třídní učitele, výchovné poradce, zákonné zástupce a žáky 

Předkládaná informace má poskytnout aktuální informace o přijímacím řízení ke vzdělávání konaném  ve školním roce 2020/2021 pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku středních škol nebo konzervatoří ve  školním roce 2021/2022 v návaznosti na změny v přijímacím řízení přijaté v předcházejícím období.  Nejde o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale o pomůcku, která má  především uchazečům, jejich zákonným zástupcům a pracovníkům škol usnadnit orientaci v organizaci  přijímacího řízení. Červeně jsou doplněna specifika související s epidemií koronaviru SARS CoV-2. 

Přehled zkratek a pojmů použitých dále v textu 

 1. kolo první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání Centrum Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CZVV ČR Česká republika  

čtyřletý obor vzdělání tento pojem používaný pro denní formu vzdělávání zahrnuje i 5leté obory  středního vzdělání realizované v jiné formě vzdělávání než denní 

tříletý obor vzdělání tento pojem používaný pro denní formu vzdělávání zahrnuje i 4leté obory  středního vzdělání realizované v jiné formě vzdělávání než denní 

dvouletý obor vzdělání tento pojem používaný pro denní formu vzdělávání zahrnuje i 3leté obory  středního vzdělání realizované v jiné formě vzdělávání než denní 

jednotná zkouška jednotná přijímací zkouška 

obor GSP obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou obor s MZ obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 

obor bez MZ obor středního vzdělání bez maturitní zkoušky  

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

MZ maturitní zkouška 

RVP ZV rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání  správní řád zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  SŠ střední škola/konzervatoř  

ŠVP školní vzdělávací program 

školský zákon zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším  odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších  

předpisů  

test písemný test jednotné přijímací zkoušky (český jazyk a literatura,  matematika) 

vyhláška vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,  ve znění pozdějších předpisů  

ZŠ základní škola 

 1. Kde najít důležité informace

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení  

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský  zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“): www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky zakon 

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále  jen „vyhláška“): http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/novela-vyhlasky-c-353-2016-sb prijimaci-rizeni-od-skolniho?highlightWords=353%2F2016 

Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými  opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2: https://www.msmt.cz/file/52813/ 

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném  vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 211/2010 Sb.“):  www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady. 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici na www.mvcr.cz (dále jen „správní řád“).  

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Podrobnější informace o přijímacím řízení 

Informace jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány na webové stránce MŠMT:  www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore,  

dále na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání: www.cermat.cz. 

Informace týkající se zejm. konkrétní organizace přijímacího řízení ve škole a případné školní přijímací  zkoušky jsou umístěny na webových stránkách jednotlivých škol.  

Další informace, zejm. o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání po  uzavření 1. kola přijímacího řízení, jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých krajských úřadů,  resp. Magistrátu hl. m. Prahy.  

 1. Základní náležitosti vyhlášení přijímacího řízení
 • Vyhlášení přijímacího řízení musí jednoznačně stanovit, ve které škole, do kterého oboru vzdělání, příp.  zaměření ŠVP, a formy vzdělávání se přijímací řízení koná. Uchazeč v přihlášce uvádí název školy, na  kterou se hlásí, i obor vzdělání, příp. zaměření ŠVP, a formu vzdělávání (jestliže není zvolena výběrem  tiskopisu přihlášky).  
 • Střední škola (ředitel) stanoví podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona pro jednotlivá kola  přijímacího řízení jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání (mohou být  stanovena odlišná kritéria pro jednotlivá zaměření ŠVP podle § 60 odst. 3 písm. b) školského zákona) a zveřejňuje spolu s těmito kritérii i způsob hodnocení jejich splnění a další podrobnosti organizace  přijímacího řízení. 
 • Při vyhlašování kritérií přijímacího řízení je třeba uvést předpoklady (podmínky) pro přijetí  uchazečů stanovené právními předpisy (zejména školským zákonem a jeho prováděcími předpisy). 

Nezbytnými předpoklady, za kterých se může uchazeč stát žákem, jsou zejména: – Prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 školského zákona u oborů  vzdělání s podmínkou zdravotní způsobilosti stanovených nařízením vlády č. 211/2010 Sb. 

Doložení úspěšného ukončení 5. a 7. ročníku ZŠ při přijímání do 1. ročníku nižšího stupně oboru  vzdělání osmiletého a šestiletého gymnázia (§ 61 odst. 2 školského zákona) a 5. ročníku ZŠ  do 1. ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře (§ 88 odst. 1 školského zákona). 

Doložení úspěšného ukončení požadovaného vzdělání v oboru středního vzdělání s výučním listem  nebo oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou při přijímání do oboru nástavbového studia a zkráceného studia (§ 83 až 85 školského zákona).  

Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před  splněním povinné školní docházky při přijímání do čtyřletých, tříletých a dvouletých oborů  středního vzdělání (školní docházka je povinná do 17. roku věku podle § 36 odst. 1 školského  zákona) podle § 59 školského zákona; dokládá se, že uchazeč splnil povinnou školní docházku 

v délce 9 let (počítají se i roky vzdělávání v zahraničí nebo při individuálním vzdělávání žáka),  případně při ukončení povinné školní docházky v zahraniční škole v 8. ročníku základního  vzdělávání za předpokladu, že podle § 108 školského zákona krajský úřad vydá osvědčení o uznání  rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení 

v ČR (nostrifikaci). Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání na  střední škole. 

– Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g  odst. 7 školského zákona). 

– Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným  příslušníkem, na území ČR, a to nejpozději při zahájení vzdělávání (§ 20 odst. 3 školského zákona). 

 • V rámci kritérií se také stanoví: 

– U oborů s MZ informace o jednotné zkoušce a jejím podílu na celkovém hodnocení. Hodnocení  jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí  nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru GSP nejméně 40 %. Uchazeči se do celkového  hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ze dvou možných výsledků ve dvou  možných termínech. 

– Nejméně 2 termíny pro konání školní přijímací zkoušky v 1. kole, pokud bude tato zkouška  součástí přijímacího řízení (2 termíny platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou na základě  § 62 odst. 1 a 3 školského zákona). 

– Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání (i zde lze využít  členění podle zaměření ŠVP). 

– Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu jednotné zkoušky z českého  jazyka a literatury a z těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují učivo českého jazyka (osoby  jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území  ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR). Podle § 20 odst. 4 školského zákona  škola u těchto uchazečů ověří pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání 

v daném oboru vzdělání (doporučuje se komisionálně). 

 • Všechna kritéria musí být hodnoticí, nikoli vylučující uchazeče při přijímání ke vzdělávání, pokud  vylučující předpoklady nestanoví právní předpis (např. prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a  odst. 3 školského zákona a nařízení vlády č. 211/2010 Sb., doložení potvrzení či žádosti k pobytu,  úspěšné ukončení vzdělávání, stanovení hranice úspěšnosti podle § 60d odst. 2 školského zákona; lze ji  stanovit i pro jednotlivý test jednotné zkoušky apod.). Jde o dodržení zásady rovného přístupu všech  uchazečů ke střednímu vzdělávání podle § 2 odst. 1 písm. a) školského zákona. 

 • V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém  pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení  nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky  zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,  ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li žák takové vysvědčení,  musí ředitel školy v kritériích stanovit, jakým způsobem bude s hodnocením naloženo. V letošním  školním roce MŠMT doporučuje hodnocení ze stanovených kritérií zcela vyloučit, v následujících  letech je možné např. duplicitně započítat jiné pololetí. 

III. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 

 • Ve škole je 1. kolo přijímacího řízení do oborů středního vzdělání, resp. konzervatoří zahájeno jeho  vyhlášením ředitelem školy: 
 1. a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou v termínu do 31. října, 
 2. b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky v termínu do 31. ledna. 

Pokud dojde k zápisu školy nebo oboru vzdělání do školského rejstříku po 31. lednu příslušného roku,  je možné konat 1. kolo do konce školního roku (tj. do 31. srpna 2021). V tomto případě se jednotná  zkouška koná, pokud ředitel školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení tak, aby uchazeči mohli odevzdat  přihlášky v termínu do 1. března 2021, jinak se jednotná zkouška nekoná.  

 • V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška (kromě oborů  vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v RVP, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se  sportovní přípravou, a kromě přijímání do zkráceného studia dle § 85 školského zákona).  
 • MŠMT stanovilo ve školním roce 2020/2021 konání jednotné zkoušky v následujících termínech:  ŘÁDNÝ TERMÍN:
 1. a) obory šestiletých a osmiletých gymnázií: termín 14. dubna 2021, 2. termín 15. dubna 2021, b) čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového: 1. termín 12. dubna 2021,2. termín 13. dubna 2021; NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory:  
 2. termín 12. května 2021, 2. termín 13. května 2021. 
 • Ředitel školy pro obory vzdělání bez talentové zkoušky a pro obor GSP stanoví: a) jednotná kritéria pro přijímání ke vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání, popř. v různých  zaměřeních ŠVP – kritéria musí mj. jiné obsahovat podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení  v minimálním rozsahu 60 %, v případě oboru GSP min. 40 %, může být stanovena hranice úspěšnosti, které musí uchazeč dosáhnout, aby byl přijat; 
 1. b) způsob hodnocení těchto kritérií (obsahuje hodnocení na vysvědčení z předcházejícího vzdělávání,  výsledky jednotné zkoušky, je-li součástí přijímacího řízení, výsledky školní přijímací zkoušky, je-li  stanovena, případné další skutečnosti osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče); c) předpokládané počty přijímaných uchazečů. 
 • Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole min. dva termíny, a to  v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní zkouškou,  v období od 22. dubna do 30. dubna pro ostatní obory vzdělání. 
 • Ředitel školy pro obory vzdělání s talentovou zkouškou stanoví min. dva termíny talentové zkoušky,  a to v pracovních dnech v termínu: 

- od 2. do 15. ledna pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou; 

- od 2. ledna do 15. února v případě oboru GSP; 

- od 15. do 31. ledna pro obory konzervatoří.

 1. Podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení
 • Přihláška se podává řediteli školy na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem  umožňujícím dálkový přístup – viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1 . V roce 2020 je na zadní stranu tiskopisu doplněn  údaj o školním roce absolvovaného ročníku, jehož vysvědčení je pro účely přijímacího řízení  předloženo, a to pro označení nehodnoceného druhého pololetí školního roku 2019/2020. Tiskopisy  z předchozích let jsou platné za podmínky doplnění všech informací, zejm. o přiložení Doporučení  školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a doplnění výše  uvedeného školního roku.  
 • Termíny pro podávání přihlášek jsou následující: 
 1. a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020; 

do 30. listopadu základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek

           b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2021; 

do 15. března základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek. • Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem,  vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce, za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou  ochrannou výchovu ji může podat ředitel příslušného školského zařízení, přičemž o tom bezodkladně  informuje zákonného zástupce uchazeče. 

 • Jedná-li jeden z rodičů sám vůči řediteli školy, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče (§ 876  odst. 3 občanského zákoníku). V případě, že mezi zákonnými zástupci k dohodě nedojde, je třeba, aby  se rodiče obrátili na soud, neboť ten jediný může rozhodnout v případech, kdy se rodiče nejsou schopni  dohodnout ohledně významných záležitostí dítěte, kam patří i volba vzdělání (viz § 877 a násl.  občanského zákoníku). 
 • Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě  přihlášky pro ostatní obory vzdělání; pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy  shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy. 
 • Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech podle § 60c odst. 1 školského zákona: v 1. stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako první, ve  druhém stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako druhé (pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí). Uchazeč tak může jednotnou zkoušku konat dvakrát, pokud podá obě přihlášky do oborů s MZ, kde se jednotná zkouška povinně koná. 
 • Při podání jen jedné přihlášky v 1. kole vyplňuje uchazeč školu a obor vzdělání (případně zaměření  podle ŠVP) jen jednou.  
 • Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (testy) se v přihlášce neuvádí. Termín konání  jednotné zkoušky, na který se uchazeč hlásí, vyplývá z pořadí škol (oborů vzdělání s MZ, zaměření  podle ŠVP) zapsaných na 1. nebo 2. místě v přihlášce.  
 • Při uplatnění druhé přihlášky na jedné škole do stejného oboru vzdělání, případně stejného  zaměření podle ŠVP, je škola povinna druhé řízení zastavit podle § 66 odst. 1 písm. e) správního  řádu (překážka litispendence). 
 • Specifický je postup při určení termínu pro účast na jednotné zkoušce uchazeče, který se hlásí na obor  GSP. V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu do oboru/oborů GSP, bude jednotnou zkoušku  konat v škole/školách s oborem GSP podle § 11 vyhlášky (postupuje se dle pořadí škol uvedených v přihlášce s modrým podtiskem). Pořadí škol (oborů GSP) uvedených uchazečem v přihlášce určuje,  kde (ve které škole) a kdy (v 1. nebo v 2. termínu vyhlášeném MŠMT) se uchazeč účastní jednotné  zkoušky podle § 60c odst. 1 a § 62 odst. 1 školského zákona, a to i v případech, kdy nevykonal  talentovou zkoušku do oboru GSP úspěšně. 

 • Pokud uchazeč podá v termínu do 1. listopadu přihlášku s modrým podtiskem jen na jednu školu  s oborem GSP a následně podá v termínu do 1. března přihlášku na dva obory s MZ bez talentové  zkoušky, bude konat jednotnou zkoušku jednou ve škole s oborem GSP a podruhé ve škole s oborem  bez talentové zkoušky, a to v tom pořadí, ve kterém nekoná zkoušku na obor GSP (a vyznačí to  u příslušné školy např. v přihlášce s růžovým podtiskem). Pokud podá v termínu do 1. března přihlášku  jen na jeden obor s MZ bez talentové zkoušky, koná jednotnou zkoušku v jiném termínu (pořadí), než  ji koná v termínu (pořadí) do oboru GSP.  
 • Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie (vysvědčení nemusí být  doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou razítkem bez malého státního znaku): 
 1. a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky, b) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, c) vysvědčení z 6. a 7. ročníku základní školy, popřípadě ze 4. a 5. ročníku základní školy, pokud se  uchazeč hlásí do 1. ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia, d) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku,  pokud se uchazeč hlásí do 1. ročníku osmiletého nebo šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře, e) doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového  studia, 
 2. f) doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, 
 3. g) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády č. 211/2010 předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání, 
 4. h) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
 5. i) doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
 6. j) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání, 
 7. k) doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona,
 8. l) žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky,
 9. m) případné další dokumenty požadované školou v rámci vyhlášení kritérií k přijímacímu řízení. 
 • Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad uvedený v předchozím odstavci, písm.  a) až f), i) a j), předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem, tj. dle  § 66 odst. 1 školského zákona prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí  o přijetí, je-li uchazeč přijímán v průběhu školního roku. 
 • V případě uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s MZ předává údaje z přihlášky střední škola Centru do  registru uchazečů nejpozději do 11. března 2021, v případě požadavku na zpracování zadání testů  v Braillově písmu předá střední škola Centru tyto údaje nejpozději 2 pracovní dny po doručení  přihlášky v návaznosti na termín stanovený pro odevzdání přihlášky ke vzdělávání (§ 60a odst. 5  školského zákona, § 5 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 353/2016 Sb.).

 1. Organizace 1. kola přijímacího řízení, obsah přijímací zkoušky
 • Obsah jednotné zkoušky i školní přijímací zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro  základní vzdělávání. 
 • Jednotná zkouška se koná v oborech vzdělání s MZ a skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk  a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.  • Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje Centrum. • Rozhodl-li ředitel o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky na jeden ze dvou vyhlášených termínů. 
 • Uchazeč, který se v 1. kole přijímacího řízení hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou,  vždy koná na této škole jednotnou zkoušku. Výsledek jednotné zkoušky bude zpřístupněn Centrem  i školám, do jejichž oborů středního vzdělání s MZ bez talentové zkoušky podá uchazeč  v 1. kole přihlášku. 
 • Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce  v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro  zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního  termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu, a to  nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky (viz § 60c  odst. 3 a § 62 odst. 1 školského zákona). 
 1. Vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení a odevzdání zápisového lístku
 • U oboru středního vzdělání s talentovou zkouškou zašle ředitel školy sdělení o výsledku talentové  zkoušky uchazeči, resp. jeho zákonnému zástupci do 20. ledna, v případě oboru vzdělání Gymnázium  se sportovní přípravou do 20. února, nekoná-li uchazeč zkoušku v náhradním termínu. Pokud uchazeč  vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. 
 • V termínu od 5. do 15. února zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů do oborů vzdělání  skupiny 82 Umění a užité umění (obory středního vzdělání i konzervatoří) a vydá rozhodnutí  o nepřijetí; u oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se postupuje dle bodů níže. 
 • U oborů vzdělání s MZ a stanovenou jednotnou zkouškou: 
 1. a) Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději dubna; 
 2. b) ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení  uchazečů v 1. kole; ředitel školy zveřejnění výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče  v anonymizované podobě. 
 • U oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací  zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do  30. dubna, pokud se ani školní přijímací zkouška nekonala; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí  o nepřijetí. 
 • Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní na dobu alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě ve  škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod registračním číslem (přiděleným uchazeči  nejpozději v den přijímací nebo talentové zkoušky před jejím zahájením) pořadí uchazečů podle  výsledku hodnocení spolu s výsledkem řízení u každého uchazeče, včetně poučení o právních  následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona, a kritéria přijímacího  řízení. 
 • Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta  pro odvolání.

 • Seznam uchazečů přijatých po náhradním termínu přijímací zkoušky se zveřejňuje stejně jako seznam  uchazečů přijatých po řádném termínu. 
 • Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním  zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do  10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek nepředkládají (§ 60g odst. 1  školského zákona) uchazeči, kteří jsou přijati do večerní, dálkové, distanční a kombinované formy  vzdělávání (§ 25 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona) nebo kteří jsou přijati do některé z forem  vzdělávání oborů vzdělání nástavbového a zkráceného studia konaných podle § 83 až 85 školského  zákona.  
 • Zápisový lístek se opatřuje razítkem bez malého státního znaku. 
 • Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky  pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde  byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru  s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední  školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního  vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není rozhodující, ve  kterém kole přijímacího řízení byl přijat. 
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.  
 • V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče  nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Škola by měla stanovit, kdy nejpozději před  vydáním rozhodnutí je možné se k podkladům pro vydání rozhodnutí vyjádřit, případně stanovit  uvedený konkrétní termín po obdržení výsledků testů či vyhodnocení školní přijímací zkoušky. V rámci  vydávaného rozhodnutí se škola vyjadřuje k námitkám včas podaným.  

VII. Další kola přijímacího řízení 

 • K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení (a to  i po zahájení školního roku). 
 • Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet  volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a ten tyto údaje neprodleně  zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 • Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, s následujícími výjimkami: a) uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek, 
 1. b) nekoná se jednotná zkouška, 
 2. c) na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního  vzdělávacího programu, 
 3. d) řediteli školy se nezakládá povinnost stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky, e) ředitel školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky, 
 4. f) zohledňuje-li ředitel školy výsledky jednotné zkoušky, musí určit náhradní způsob hodnocení  u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku v 1. kole nekonali. 
 • Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. • Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před konáním  této zkoušky.

VIII. Přijímání do vyššího než prvního ročníku střední školy nebo konzervatoře 

 • Při přijímání do vyššího ročníku SŠ podle § 63 školského zákona není zákonem stanoven termín  přijímacího řízení. Využívá se stejný tiskopis přihlášky jako pro přijetí do 1. ročníku.  • Jednotná zkouška se nekoná. 
 • Ředitel školy rozhodne:  
 1. a) zda vyhlásí přijímací řízení do některého ročníku vyššího než prvního, 
 2. b) pro jaký předpokládaný počet přijímaných uchazečů je přijímací řízení vyhlášeno, 
 3. c) jaká kritéria přijímacího řízení vyhlásí s tím, že pokud rozhodne, že podmínkou přijetí je školní  přijímací zkouška, musí určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým  vzdělávacím programem oboru středního vzdělání, pro který je přijímací řízení vyhlášeno, 
 4. d) ve kterém termínu mají být podány přihlášky, 
 5. e) v případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen  (vyšší než první). 
 6. Náležitosti rozhodování ředitelů škol o přijetí ke střednímu vzdělávání
 • Výkon veřejné správy ředitelů škol všech zřizovatelů při přijímání ke vzdělávání ve střední škole je  podle § 164 odst. 1 a § 165 odst. 2 školského zákona rozhodováním podle správního řádu. 
 • Rozhodnutí vydává škola jako subjekt veřejné správy, nikoli její ředitel, jenž je pouze vykonavatelem  veřejné správy.  
 • V přijímacím řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci přijímacího řízení  mohou jednat a písemnosti pro toto řízení mohou předkládat i v jazyce slovenském. Písemnosti  vyhotovené v cizím jazyce musí uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče předložit v originálním znění  a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud škola uchazeči nesdělí, že takový  překlad nevyžaduje (§ 16 odst. 1 a 2 správního řádu).  
 • Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem  s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se  vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Ze zveřejnění by mělo vyplývat den, kdy byl  seznam zveřejněn, neboť od tohoto dne začíná běžet lhůta k odvolání. Spolu se seznamem přijatých  uchazečů je nutné vyvěsit též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku a poučení  o možnosti odvolání. Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže škola jako správní orgán prvního  stupně účastníkovi v plném rozsahu vyhoví (§ 68 odst. 3 správního řádu). 
 • Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče musí obsahovat výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníka řízení (§ 68 správního řádu). 
 • Odůvodnění obsahuje důvody výroku nebo výroků, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se  správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se  správní orgán vypořádal s včas podanými návrhy účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům  rozhodnutí (§ 68 odst. 3 správního řádu).  
 • V poučení se uvede zejména možnost odvolání proti rozhodnutí, lhůta pro jeho podání, od kterého dne  se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání  podává. 
 • Právo nahlížet do spisu má uchazeč nebo jeho zákonný zástupce (případně další účastníci správního  řízení) podle § 38 správního řádu. Před vydáním rozhodnutí musí být účastníkům řízení umožněno  vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu; to se netýká účastníka, pokud se  jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje. U výsledku jednotné zkoušky je ze zákona omezen čas, ve  kterém může škola před vydáním rozhodnutí uchazeči nahlížení do spisu umožnit. Je dán obdobím  nejvýše 2 pracovních dnů počínaje dnem, kdy je příslušné SŠ zpřístupněno hodnocení uchazeče.

 • Na počítání času při podání přihlášky v přijímacím řízení se vztahuje § 40 správního řádu. Přihláška je  podána včas, pokud je podána poslední pracovní den lhůty, a pokud tento den připadne na sobotu, neděli  nebo svátek, je jím následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty podána  přihláška na SŠ nebo je-li v tento den podána prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní  poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě.  
 • Na uložení rozhodnutí u provozovatele poštovních služeb po dobu 10 dnů se vztahuje § 24 správního  řádu s tím, že jestliže si adresát uloženou písemnost (rozhodnutí o nepřijetí) ve lhůtě 10 dnů ode dne,  kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem  této lhůty. 
 • Na základě ustanovení § 183 školského zákona je odvolacím orgánem pro přijímací řízení příslušný  krajský úřad (Magistrát hlavního města Prahy), a to rovněž v případě soukromých a církevních škol. 

MŠMT upozorňuje, že novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při  omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná  osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle  krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu  nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo s účinností od 1. 10. 2020  určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění  není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke  vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.  

Termíny pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 

Školní rok 2020/2021 

Zákonný zástupce nezletilého  

U oborů vzdělání s talentovou  zkouškou 

U oborů vzdělání  bez talentové  zkoušky uchazeče nebo zletilý uchazeč  podává přihlášku řediteli střední  školy nejpozději *1/ 

do 30. listopadu 2020 do 1. března 2021 

Zápisový lístek obdrží uchazeč *2/ do 30. listopadu  žák ZŠ ve své škole 

do 15. března  žák ZŠ ve své škole 

Ostatní uchazeči, kteří jej předkládají, od krajského úřadu, a to na základě  

písemné žádosti. 

Ředitel školy zveřejní rozhodnutí 

o termínech konání přijímací  zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet  

přijímaných uchazečů nejpozději  do 31. října 2020 do 31. ledna 2021 

Termíny konání talentové/školní zkoušky ve střední škole *5/ 

Termíny konání talentové zkoušky 

Obory středního vzdělání  s talentovou zkouškou: od 2. ledna do 15. ledna 2021 

GSP: od 2. ledna do 15. února 2021 *3/ 

Obory středního vzdělání s MZ: od 12. dubna do 28. dubna 2021 

Obory středního vzdělání s výučním  listem: od 22. dubna do 30. dubna 2021 

v konzervatoři *5/od 15. ledna do 31. ledna 2021 *4/ X

10 

Termíny konání  jednotné zkoušky  

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia: 

 1. 1. termín: pondělí 12. dubna 2021 
 2. 2. termín: úterý 13. dubna 2021 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 

 1. 1. termín: středa 14. dubna 2021 
 2. 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny  uvedené obory vzdělání na dny: 

 1. 1. termín: středa 12. května 2021 
 2. 2. termín: čtvrtek 13. května 2021 

Zveřejnění výsledků přijímací  zkoušky 

Poznámky: 

Obory středního vzdělání s talentovou  zkouškou: 

do 20. ledna 2021 sdělení o výsledku  talentové zkoušky; 

od 5. do 15. února 2021 zveřejnění  celkových výsledků přijímacího řízení  u všech oborů skupiny 82 Umění  a užité umění (střední školy  i konzervatoře). 

GSP: 

do 20. února 2021 sdělení o výsledku  talentové zkoušky, dále jako u oborů středního vzdělání s MZ 

Obory středního vzdělání s MZ: do 28. dubna 2021 poskytnutí výsledků  jednotné zkoušky školám od CZVV, do  30. dubna 2021 zveřejnění celkových  výsledků ředitelem školy 

Obory středního vzdělání s výučním  listem: 

od 22. dubna do 30. dubna 2021 

Při počítání času se postupuje podle § 40 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.).  

*1/ Termíny se stanoví na základě § 60a odst. 5 a § 62 odst. 1 a 2 školského zákona. 

*2/ Dobu vydání stanoví § 60a odst. 2 školského zákona. Uchazečům o vzdělávání, kteří nebyli žáky ZŠ v ČR (občanům ČR i cizincům) v roce  předcházejícím přijetí ke střednímu vzdělávání, vydává zápisový lístek krajský úřad podle § 60a odst. 2 školského zákona; přitom je  stanovena skupina uchazečů, která zápisový lístek nepředkládá (§ 60a odst. 1 školského zákona). 

*3/ Termíny talentové zkoušky pro obor GSP jsou stanoveny § 62 odst. 3 školského zákona. 

*4/ Termíny talentové zkoušky pro vzdělávání v konzervatoři jsou stanoveny § 88 odst. 2 školského zákona. *5/ Pokud uchazeč o vzdělávání v oboru vzdělání s talentovou zkouškou vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení  v dotčeném oboru vzdělání (§ 62 odst. 3 školského zákona). Pokud je stanovena školní přijímací zkouška, navazuje na termíny talentové  zkoušky podle § 62 odst. 1 školského zákona. Přijímací řízení do oboru vzdělání konzervatoře se koná pouze formou talentové zkoušky (§ 88  odst. 2 a § 91 odst. 2 podle § 62 školského zákona). 


Mgr. Vladimíra Kotasová